De ouderraad van Kids & Animals bestaat uit een enthousiaste groep ouders die regelmatig contact hebben met de directie van Kids & Animals. Minimaal 4 keer per jaar is er een gezamenlijk overleg.

 

Wat is het doel van de ouderraad:

- De belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;

- Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

 

Kinderdagverblijf Kids & Animals stelt de ouderraad conform Wk art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

 

a) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot:

  • aantal kinderen per beroepskracht
  • groepsgrootte
  • opleidingseisen beroepskrachten

b) Pedagogisch beleidsplan;

c) Voedingsaangelegenheden;

d) Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid;

e) Openingstijden;

f) Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;

g) Wijziging van de prijs van de kinderopvang.